Deklaracja dostępności

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodociągów Gminy Kłaj Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gorzula-Migdał, bok@wodociagiklaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48124445585. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Budynek w którym znajduje się siedziba Spółki zlokalizowany jest przy drodze powiatowej numer P 2018K. Obiekt posiada bezpłatny parking na około 10 samochodów. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób poruszających się rowerem (stojak na 5 rowerów). Budynek posiada 1 wejście główne zlokalizowane od strony północnej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze obiektu. Biuro obsługi klientów znajduje się na parterze. Budynek nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Między piętrami znajduje się klatka schodowa. Schematy budynku wywieszone są na tablicach ogłoszeń.
 3. Opis dostosowań:
  • Do wejścia głównego prowadzi nawierzchnia utwardzona wykonana z kostki brukowej. Na poziom parteru, w którym znajduje się biuro obsługi klienta prowadzą schody.
  • Przy schodach znajduje się dzwonek przeznaczony dla osób z ograniczeniami ruchowymi umożliwiający kontakt z pracownikami Spółki. Po uruchomieniu dzwonka pracownik schodzi do petenta i udziela pomocy w załatwieniu sprawy. Wewnątrz budynku nie ma zamontowanych wind, pochyli, platform. Szerokość głównych drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na parterze i na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toaleta wewnątrz budynku na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Przy budynku siedziby Spółki mieści się parking na około 10 samochodów. Przewidziano także miejsca parkingowe dla osób z ograniczeniem ruchowym (1 miejsce). Miejsce to jest oznakowane. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim dostępny jest wjazd bez bariery architektonicznej prowadzący do budynku wraz z sygnałem dźwiękowym umożliwiającym wezwanie pracownika Spółki.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content