Najcześciej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy zawrzeć z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lokalem) do której ma być dostarczana woda / odbierane ścieki
  • dane identyfikacyjne: PESEL w przypadku osób fizycznych; NIP w przypadku podmiotów gospodarczych, dane kontaktowe
  • protokół odbioru przyłącza wody i/lub kanalizacji (dotyczy nowo wybudowanych przyłączy)

Woda dostarczana siecią wodociągową do Odbiorców na terenie Gminy Kłaj jest dezynfekowana pod względem bezpieczeństwa bakteriologicznego 14% roztworem podchlorynu sodu. Podstawowym parametrem kontrolowanym w wodzie poddanej dezynfekcji jest chlor wolny, który określa zawartość środka dezynfekcyjnego pozostałego w wodzie. Przepisy regulujące jakość wody dostarczanej przez polskie przedsiębiorstwa wodociągowe do odbiorców określają dopuszczalne stężenie chloru, mierzone w punkcie czerpalnym u konsumenta (tj. w kranie), na poziomie 0,30 mg/l. Stężenie chloru wolnego w wodzie dostarczanej przez naszą Spółkę kontrolowane jest wyjściach z naszych stacji, tj. w punktach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach monitoringowych na sieci.

Woda wydobywana ze studni głębinowych przed podaniem do sieci wodociągowej jest uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (SUW1 i SUW2 Szarów). W procesie uzdatniania redukowane są zawarte w wodzie surowej związki żelaza, manganu oraz jonu amonowego.

W czajniku może odkładać się osad w postaci kamienia, ponieważ woda dostarczana do Odbiorców na terenie Gminy Kłaj w całości pochodzi z ujęć głębinowych (podziemnych – średnia głębokość ujęcia wynosi 60 mb) i jest mocno zmineralizowana (w wodzie znajdują się rozpuszczone minerały, podobnie jak w wodzie mineralnej). Kiedy gotujemy wodę to pod wpływem temperatury wytrącają się z niej węglany, głównie wapnia i magnezu co może być przyczyną powstawania osadu w czajniku.

Tzw. twardość wody może być mierzona np. ilością miligramów węglanu wapnia zawartego w wodzie.

Nasza kranówka jest wodą o znacznej twardości. GPK Sp. z o.o. nie zmiękcza wody podawanej do sieci.

Twardość wody:

NORMA POLSKA:
min. 60 mg CaCO3/l = 1,2 mval/l = 24,0 mg Ca +2/l = 0,6 milimoli Ca = 3,4° niem. (dH) = 6° franc. = 4,2° ang.
max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang.

Twardość wody uzdatnianej w SUW 1 (stacja uzdatniania wody) Szarów – wodociąg publiczny Dąbrowa – Szarów – Brzezie – Gruszki – Łysokanie – Grodkowice – Łężkowice:

Mg CaCO3/l – 306 – woda o znacznej twardości

Twardość wody uzdatnianej w SUW 2 (stacja uzdatniania wody) Szarów – wodociąg publiczny Kłaj – Targowisko:

Mg CaCO3/l – 301 – woda o znacznej twardości

ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content