Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

 • Całkowita wartość projektu: 13 163 288,96 zł.
 • Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 10 701 860,94 zł.
 • Przyznane dofinansowanie środkami UE: 8 082 045,32 zł.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0993/17-00-XVII/342/FE/18 zawarta w dniu 29.08.2018 r

Etapy realizacji projektu:

1.  „Kompleksowe zarządzanie projektem wraz  z nadzorem inwestorskim”  w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj’’znak sprawy GPK/BK/1/2018

Termin składania ofert: 24.08.2018 r; Ilość złożonych ofert: 1

– Konsorcjum wykonawców: Eurogrant Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Investsolid Jacek Krawczyk (członek konsorcjum), Investsolid Andrzej Wójcik (członek konsorcjum).

Oferta najkorzystniejsza: Eurogrant Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 25/2 (lider konsorcjum)
Invest-Solid, Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik, ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia
Data złożenia oferty: 24.08.2018 r
Cena oferty brutto – 590 400,00 zł. brutto

Data rozstrzygnięcia postępowania: 27.08.2018 r

Data zawarcia umowy: 07.09.2018 r

Koszty kwalifikowalne umowy (objęte dofinansowaniem): 480 000,00 zł.

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 620 873,60 zł brutto

Upublicznienie zapytania ofertowego polegało  na zamieszczeniu go na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8025

2. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Targowisko  w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”, znak sprawy GPK/BK/2/2018

Termin składania ofert: 15.10.2018 r; Ilość złożonych ofert: 3

 1. EKOINSTAL Sp. zo.o., 34-200 Sucha Beskidzka, Przemysłowa 8, cena oferty brutto: 4 209 433,29 zł.
 2. Konsorcjum Firm: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna ( Lider), Nieznanowice 5032-420 Gdów i  INSTBUD Sp. z o.o. (Partner) Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, cena oferty brutto: 4 620 000,00 zł.
 3. P.U.S.H  PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów, cena oferty brutto: 4 180 000,00 zł.

Oferta najkorzystniejsza: P.U.S.H  PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów.

 • Data złożenia oferty: 15.10.2018 r.
 • Cena oferty brutto – 4 180 000,00 zł.
 • Data rozstrzygnięcia postępowania: 17.10.2018 r.
 • Data zawarcia umowy: 05.11.2018 r,
 • Koszty kwalifikowalne umowy (objęte dofinansowaniem): 3 398 373,98 zł. Zamawiający  zamierzał przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 5 114 691,35 zł brutto.
 • Upublicznienie zapytania ofertowego polegało  na zamieszczeniu go na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140069

Kłaj, 21.02.2020 r

Budowa kanalizacji sanitarnej w Targowisku zakończona i dopuszczona do użytkowania

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kłaj informuje Mieszkańców Targowiska z ul. Ogrodowa, Na Zarabiu, Zatoki, Północna, których nieruchomości znajdują się w obrębie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, że przedmiotowa kanalizacja została odebrana i dopuszczona do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce. 

3. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj”   w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”

znak sprawy GPK/BK/4/2019 

Termin składania ofert: 20.12.2019 r; Ilość złożonych ofert: 3

 1. Konsorcjum firm: Lider: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów; Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów; cena oferty brutto: 12 000 000,00 zł.
 2. P.U.S.H. PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła sp.j. ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów;  cena oferty brutto: 10 455 000,00 zł.
 3. INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów; cena oferty brutto: 10 731 750,00 zł.

Oferta najkorzystniejsza: P.U.S.H  PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów.

 • Data złożenia oferty: 20.12.2019 r.
 • Cena oferty brutto – 10 455 000,00 zł.
 • Data rozstrzygnięcia postępowania: 17.01.2020 r.
 • Data zawarcia umowy: 28.01.2020 r.

Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj – zbuduj. Obecnie jest realizowana faza projektowa.

W dniu 02.12.2020 r uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kłaju. Rozpoczęto roboty budowlane.

Skip to content